Com actua?

Com actua?

Tota persona de la Comunitat Universitària que considere lesionats els seus drets per les decisions preses per qualsevol òrgan (unipersonal o col·legiat) de la Universitat Miguel Hernández, es pot adreçar al Defensor Universitari per a sol·licitar-li que actue.

El Defensor Universitari ha de procurar sempre la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits i actuar amb la major celeritat que cada cas permeta i pot actuar d’ofici o a instància de part.

Tots els òrgans i membres de la Comunitat Universitària estan obligats a auxiliar al Defensor Universitari en l’exercici de les seues funcions, així, el defensor pot:

  • Obtenir dels òrgans de govern i representació i del personal al servei de la Universitat quanta informació considere oportuna i necessària per al compliment de les seues finalitats. I no podrà negar-se-li l’accés a cap documentació relacionada amb l’objecte de recerca, sense perjudici del que dispose la legislació vigent respecte dels documents secrets o reservats.
  • Obtenir la compareixença dels òrgans de govern unipersonals, si s’escau, per al compliment de les seues funcions.
  • Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat quan tracten alguna matèria relacionada amb les actuacions que tinga en curs en aquest moment o amb alguna de les seues propostes anteriors.
  • Obtenir i evacuar informes en relació amb els òrgans col·legiats.