Queixes o Reclamacions

Queixes o Reclamacions

Tramitem les queixes que rebem, busquem solucions davant els diferents òrgans i serveis universitaris.

Com es pot presentar una queixa?

Les queixes han de ser presentades al Defensor Universitari per la persona interessada o persona en qui delegue, degudament identificada.

Poden formular-se preferentment a través del formulari habilitat en la WEB del Defensor Universitari, en l’Oficina del Defensor Universitari personalment o enviant-les per carta certificada. Així mateix, poden presentar-se en el Registre General de la Universitat.

Qui pot presentar queixes i reclamacions?

Qualsevol membre de la Comunitat Universitària, a títol individual o col·lectiu, podrà adreçar les consultes i reclamacions al Defensor Universitari per escrit, amb les dades personals, domicili a l’efecte de comunicacions i concretant el motiu i la pretensió de la seua comunicació amb el Defensor Universitari.

La presentació d’una queixa davant el Defensor Universitari no suspendrà cap recurs administratiu intern ni paralitzarà els terminis previstos per les lleis, els Estatuts de la Universitat i els seus Reglaments.

El Defensor Universitari no tramitarà:

  • Les queixes o denúncies anònimes
  • Les peticions que no estiguen suficientment fonamentades
  • Les peticions la tramitació de les quals cause un perjudici als drets legítims de terceres persones
  • Les peticions sobre assumptes que estan pendents d’un procediment administratiu o judicial

Suspendrà les seues actuacions si, iniciada la seua actuació, s’interposés per persona interessada demanda o recurs davant els Tribunals ordinaris.

L’apel·lació al Defensor Universitari s’entén com el recurs al que es pot acudir quan els conductes normals d’atenció i solució dels problemes existents ja s’han esgotat.

Quin és el procediment en la tramitació de queixes?

Les queixes o reclamacions hauran de formular-se mitjançant un escrit que es remetrà preferentment a través del formulari habilitat en la WEB del Defensor Universitari, en l’Oficina del Defensor Universitari personalment o ben enviant-les per carta certificada. Així mateix, poden presentar-se en el Registre General de la Universitat. En l’escrit hauran de figurar les dades personals, correu electrònic, telèfon de contacte i domicili a efecte de comunicacions.

És important que l’exposició de la queixa siga el més clara possible, i que s’indiquen els motius raonats en els quals es fonamenta. Si existeix algun tipus de documentació addicional relativa a l’assumpte que es tracta, cal incloure-la.

Es registraran els escrits que es presenten i passaran a l’estudi per a admetre o no a tràmit la queixa. En aquest últim cas es farà de forma motivada, es podrà informar a la persona interessada sobre les vies més oportunes per a exercir la seua acció en cas que al seu entendre hi haja alguna, i sense perjudici que l’interessat puga utilitzar les que considere més pertinents. Aquesta conclusió serà comunicada per escrit als interessats.

Admesa a tràmit una reclamació, el Defensor Universitari promourà una investigació per a l’esclariment dels fets denunciats. Per tant podrà demanar la informació necessària per al desenvolupament de la investigació, i tots els membres de la comunitat universitària resten obligats a prestar la col·laboració i auxili amb caràcter preferent i urgent.

La informació demanada en el curs de la investigació tindrà caràcter reservat, sense perjudici de les qüestions que el Defensor considere oportunes d’incloure en els seus informes.

Una vegada concloses les actuacions, notificarà a la persona interessada el resultat de la gestió i, si s’escau, realitzarà les recomanacions necessàries a l’òrgan competent per a la millora de l’atenció i el servei i aconseguir així la màxima qualitat en els serveis que prestem a la societat.