Consultes

Atenem consultes de diferents tipus relacionades amb qualsevol tema universitari.

Les consultes han de ser presentades al Defensor de la Comunitat Universitària per la persona interessada o persona en qui delegue, degudament identificada.

Formular-les preferentment a través del formulari habilitat en la WEB del Defensor Universitari, en l’Oficina del Defensor Universitari personalment o enviant-les per carta certificada. Així mateix, poden presentar-se en el Registre General de la Universitat.