Com s’elegeix?

Com s’elegeix?

El Defensor Universitari és elegit pel Claustre Universitari d’entre els professors doctors en actiu de la Universitat que compten amb una antiguitat mínima de 15 anys en els cossos docents universitaris i sempre que, tot i pertànyer a aquests cossos, hagen prestat els seus serveis en la Universitat Miguel Hernández per un període superior a 8 anys, en els termes i terminis reglamentàriament establerts; les candidatures a Defensor Universitari es presentaran davant la Mesa  del Claustre, per a l’elecció posterior.

A proposta del Claustre universitari el rector nomena el defensor universitari.

La durada del mandat del Defensor Universitari coincidirà amb la del període ordinari de govern de la Universitat. Així mateix, només pot ser reelegit una sola vegada, sense que es compute el mandat inferior als dos anys a l’efecte de concórrer com a candidat a la reelecció.

El Defensor Universitari cessarà per alguna de les causes següents:

  • A petició pròpia.
  • Per manifesta impossibilitat de complir les seues funcions.
  • Com a conseqüència de la dissolució del Claustre Universitari.
  • Per remoció pel Claustre per la majoria absoluta dels seus membres a petició d’una tercera part dels membres.