Mediació

El Defensor Universitari podrà celebrar, d’ofici o a instància de part, actes de mediació i conciliació conduents a la solució pactada de conflictes.

Per tant, actuem en mediacions o conciliacions sempre que se’ns requerisca per a açò per totes les parts implicades en un problema.

Qualsevol membre de la comunitat universitària, a títol individual o col·lectiu, podrà adreçar la sol·licitud de mediació al Defensor Universitari, per escrit amb expressió de les dades personals, domicili a l’efecte de comunicacions tot concretant el motiu i la pretensió de la comunicació amb el Defensor Universitari.

Formular-les preferentment a través del formulari habilitat en la WEB del Defensor Universitari, en l’Oficina del Defensor Universitari personalment o enviant-les per carta certificada. Així mateix, poden presentar-se en el Registre General de la Universitat.

La mediació és un mitjà que tracta de solucionar controvèrsies en les quals dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir un acord amb la intervenció del Defensor com a persona mediadora.

Protocol de la mediació:

1.- Recepció d’una petició de mediació en la qual haurà de constar amb claredat la pretensió que es planteja, aquesta es comunicarà a tots els implicats de manera que quede constància de la recepció i es demanarà, al mateix temps, contestació escrita en la qual es manifeste expressament si s’accepta o no la mediació.

2.- Si en el termini de quinze dies lectius des de la data de recepció dels escrits no es rep contestació en l’oficina del Defensor Universitari s’entendrà que la mediació no ha sigut acceptada.

3.- Una vegada acceptada la mediació, el Defensor Universitari comunicarà per escrit als interessats l’obertura d’un termini no superior a 15 dies lectius perquè aquests puguen formular per escrit al·legacions i aportar els documents que consideren.

4.- Finalitzat aquest termini, el Defensor Universitari convocarà als interessats a una sessió conjunta en la seua oficina en la qual intentarà la conciliació. En aquesta sessió s’estendrà acta i es registraran les al·legacions, propostes d’acord, si existeix o no conciliació i la seua fòrmula. L’acta haurà de ser signada per totes les parts. En cas d’incompareixença injustificada per alguna de les parts donarà com resultat un acta en la qual figurarà “sense acord per incompareixença d’una de les parts”.

En cas de no arribar a un acord el Defensor Universitari podrà elevar una recomanació, on informarà a les parts implicades en el conflicte i als seus superiors jeràrquics.

5.- Les conclusions i acords que resulten de la sessió de mediació i conciliació s’arreplegaran en un acta que hauran de signar tant el Defensor Universitari com els interessats, i tindrà caràcter vinculant per a les persones interessades.

6.- El Defensor farà el seguiment que considere oportú sobre el compliment dels acords que s’han pactat.