Quines són les seues funcions?

Quines són les seues funcions?

1.- Organitzar la seua activitat amb total llibertat i administrar el pressupost i recursos que se li assignen explícitament en el pressupost anual de la Universitat i que facen possible l’exercici de les seues funcions.

2.- Rebre les queixes que li sotmeta qualsevol membre identificat de la Comunitat Universitària, o sense identificar a través dels membres dels òrgans col·legiats que el representen.

3.- Efectuar les propostes que considere oportunes per a la solució precisa dels casos que l’hi posen en coneixement.

4.- Presentar anualment un informe que arreplegue les seues actuacions en una sessió extraordinària i conjunyeix del Claustre Universitari i del Consell de Govern. Després d’açò, el Claustre Universitari podrà aprovar propostes relatives a algun dels elements del mateix que tindran caràcter vinculant.