Recomanacions, Informes i Suggeriments

El Defensor Universitari pot formular a les autoritats acadèmiques i d’administració i serveis, advertències, recomanacions, recordatoris dels seus deures i suggeriments per a l’adopció de noves mesures.

Formulades les recomanacions, si dins d’un termini raonable no es produeix una mesura adequada en eixe sentit per l’autoritat afectada, o aquesta no informa el Defensor Universitari de les raons que estime per a no adoptar-les, aquest podrà posar en coneixement del Vicerector corresponent, del Gerent o del Rector, els antecedents de l’assumpte i les recomanacions presentades.

El Defensor Universitari, encara no ser competent per a modificar o anul·lar els actes i resolucions de l’Administració universitària podrà, no obstant això, suggerir la modificació dels criteris utilitzats per a la seua producció.

Si, com a conseqüència de les investigacions, el Defensor Universitari verifica que el compliment rigorós d’una norma pot provocar situacions injustes o perjudicials per als membres de la comunitat universitària podrà suggerir-ne a l’òrgan o servei competent la modificació.