Presentació

02-16-CARTEL-RECTORADO-EXTEl Defensor Universitari és una figura establida per la LOU (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, última modificació del 12 de setembre de 2015) en la Disposició addicional catorzena, per a vetlar pel respecte als drets i les llibertats dels professors, estudiants i personal d’administració i serveis, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris.

Les seues actuacions, sempre adreçades cap a la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits, no estaran sotmeses a mandat imperatiu de cap instància universitària i vindran regides pels principis d’independència i autonomia.

Els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del Consell de la Generalitat, última revisió 13 de novembre de 2012) regulen en el Títol Setè (articles 131 a 133) la figura del Defensor Universitari.

El Consell de Govern de la Universitat Miguel Hernández d’Elx va aprovar el 9 de juliol de 2008 el Reglament de l’Oficina del Defensor Universitari.

7 Preguntas

7 Preguntes sobre el Defensor Universitari de la UMH.

En aquesta pàgina web tots els substantius de persona que apareixen en masculí, s’entendran que comprenen a homes i dones.